Volg het spoor

Inspraak bestemmingsplan Groot Sypel

Het voorontwerpbestemmingsplan Groot Sypel is in voorbereiding. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van karakter. Het plan is vooral gericht op het handhaven van de bestaande situatie waarbij een balans gezocht is tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woon- en/of werkomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten..

 Daarnaast biedt het plan ontwikkelingsmogelijkheden zoals die in de Structuurvisie Groot Sypel zijn beschreven. Mogelijke ontwikkelingen die de komende 10 jaar zijn voorzien, zijn in dit bestemmingsplan meegenomen. Het plangebied ligt globaal tussen de Stationslaan, de Verkeersweg, de Hoofdweg en het spoor.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 11 oktober gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel bij de balie Bouwen en Wonen. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk een zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze.
Op 29 oktober zal van 17.00 uur tot 19.30 uur een inloopavond worden gehouden in het Stadhuis. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen; er wordt geen presentatie gehouden. Informatie: afd. Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 342.

Het plan kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl) of op de website van de gemeente Harderwijk: www.harderwijk.nl/plannendesypel.

Aanvullende gegevens